Author: Ngọc Thúy

#Tuần10: Học từ vựng về cảm xúc Feelings

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 10 HỌC TỪ VỰNG VỀ CẢM XÚC FEELINGS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=37w9JjUWN30 https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8 https://www.youtube.com/watch?v=LNajQTnZviQ https://www.youtube.com/watch?v=OEi39haJwHk https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus https://www.youtube.com/watch?v=BXWNhq-lPD8&t=18s Câu hỏi tương tác với con: How do you feel? Bạn cảm thấy thế nào? I …

#Tuần9: Học từ vựng về quần áo Clothers

HỌC TỪ VỰNG VỀ QUẦN ÁO CLOTHERS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU https://www.youtube.com/watch?v=MqsHPm-qsdE https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 https://www.youtube.com/watch?v=Qe99C4cuSwo Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là … Mẹ mua thêm …

#Tuần8: Học từ vựng về đồ vật Furnitures

HỌC TỪ VỰNG VỀ ĐỒ VẬT FURNITURES Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc https://www.youtube.com/watch?v=m20tFPSq8K8 https://www.youtube.com/watch?v=L3nigtEU7rE https://www.youtube.com/watch?v=mTSUSkSgvE4 https://www.youtube.com/watch?v=50bo4DgRnYw https://www.youtube.com/watch?v=VwKNgBfOYwA Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là … Mẹ mua thêm …

#Tuần7: Học từ vựng về động vật animals

HỌC TỪ VỰNG VỀ ĐỘNG VẬT ANIMALS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=46s https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A https://www.youtube.com/watch?v=N7zmPIoaYZs https://www.youtube.com/watch?v=dV5b2w8kPII https://www.youtube.com/watch?v=-y52HTyc3iM Câu hỏi tương tác với con: What animal is this? Đây là con vật gì ? – This is …/ Đây là con …