Category: Tiếng Anh cho bé

#Tuần7: Học từ vựng về động vật animals

HỌC TỪ VỰNG VỀ ĐỘNG VẬT ANIMALS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=46s https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A https://www.youtube.com/watch?v=N7zmPIoaYZs https://www.youtube.com/watch?v=dV5b2w8kPII https://www.youtube.com/watch?v=-y52HTyc3iM Câu hỏi tương tác với con: What animal is this? Đây là con vật gì ? – This is …/ Đây là con …

#Tuần6: Học từ vựng về rau củ

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 6 HỌC TỪ VỰNG VỀ RAU CỦ Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=1W20mTf1XEU https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o https://www.youtube.com/watch?v=S2hX3N7mHYk https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak https://www.youtube.com/watch?v=BCBketJ6Ug8 https://www.youtube.com/watch?v=Ld2WAxZwVjY Câu hỏi tương tác với con: What is this? / Đây là gi? – It is / …

#Tuần5: Học từ vựng về hoa quả Fruits

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 5 HỌC TỪ VỰNG VỀ HOA QUẢ FRUITS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo https://www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ https://www.youtube.com/watch?v=IWlAxUDmnsQ https://www.youtube.com/watch?v=089J5kn0oDY https://www.youtube.com/watch?v=GPn5Nl61PC8 Mẹ có thể mua thêm Flash Card để hỏi con Câu hỏi tương tác với con: …

#Tuần4: Học từ vựng về gia đình Family for kids

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 4 HỌC TỪ VỰNG VỀ GIA ĐÌNH FAMILY FOR KIDS Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo https://www.youtube.com/watch?v=3xqqj9o7TgA https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g Câu hỏi tương tác với con: Who is he/ Anh ấy là ai? Who …