Category: Tiếng Anh cho bé

#Tuần3: Học các từ đơn ABC

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 3 HỌC TỪ ĐƠN ABC PHONICS Mẹ mở cho con xem các video lần lượt để con dần nhớ được hết https://www.youtube.com/watch?v=-kFaaLkQKF8 https://www.youtube.com/watch?v=fViBwCgym04 https://www.youtube.com/watch?v=6sWqFX-QV90 https://www.youtube.com/watch?v=saF3-f0XWAY https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ Buổi tối đọc sách cùng con: Razkid 5 quyển mỗi tối, Little fox quyển 1 ( sách có …

#Tuần2: Học số đếm Numbers 1-10

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 2 HỌC SỐ ĐẾM NUMBERS 1-10 Mẹ mở cho con xem các video lần lượt để con dần nhớ được hết số https://www.youtube.com/watch?v=ea5-SIe5l7M&t=25s https://www.youtube.com/watch?v=voCrQ1ebEdU youtube.com/watch?v=voCrQ1ebEdU https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA https://www.youtube.com/watch?v=eTHD8i-n4Hc Câu hỏi tương tác với con: What number is this? Đây là số nào? This is/ Đây …

#Tuần1: Học colors

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH TUẦN 1 HỌC MÀU SẮC Hằng ngày mẹ cho con xem 30 phút lần lượt các video để con nhớ hết từ https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw https://www.youtube.com/watch?v=BGa3AqeqRy0 https://www.youtube.com/watch?v=tkpfg-1FJLU https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4 https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY Buổi tối đọc sách cùng con: Razkid 5 quyển mỗi tối, Little fox quyển 1 ( sách có …