#Tuần8: Học từ vựng về đồ vật Furnitures

HỌC TỪ VỰNG VỀ ĐỒ VẬT FURNITURES
Mỗi ngày mẹ cho con xem video 30 phút – lần lượt các video
Câu hỏi tương tác với con: What is this? Đây là gì ? – This is …/ Đây là …
Mẹ mua thêm sách Từ điển hình ảnh về đố con
Sách có video đọc cùng: Razkid, Little fox, All boarding reading, Grape seedMẹ mua thêm sách Từ điển hình ảnh về đố con
Buổi tối đọc sách cùng con: Razkid, Grapeseed, All board, Peter the cat, Brown Bear, Pippy and Elephant ( sách có video và file nghe học cùng nên mẹ ko cần phải dạy)
Lúc rảnh mẹ mở nhạc TA cho con nghe để tạo niềm yêu thích TA cho con như link dưới hoặc mở các file nghe của sách:

4,192 Comments

 1. Avatar
 2. Avatar
 3. Avatar
 4. Avatar
 5. Avatar
 6. Avatar
 7. Avatar
 8. Avatar
 9. Avatar
 10. Avatar
 11. Avatar
 12. Avatar
 13. Avatar
 14. Avatar
 15. Avatar
 16. Avatar
 17. Avatar
 18. Avatar
 19. Avatar
 20. Avatar
 21. Avatar
 22. Avatar
 23. Avatar
 24. Avatar
 25. Avatar
 26. Avatar
 27. Avatar
 28. Avatar
 29. Avatar
 30. Avatar
 31. Avatar
 32. Avatar
 33. Avatar
 34. Avatar
 35. Avatar
 36. Avatar
 37. Avatar
 38. Avatar
 39. Avatar
 40. Avatar
 41. Avatar
 42. Avatar
 43. Avatar
 44. Avatar
 45. Avatar
 46. Avatar
 47. Avatar
 48. Avatar
 49. Avatar
 50. Avatar
 51. Avatar
 52. Avatar
 53. Avatar
 54. Avatar
 55. Avatar
 56. Avatar
 57. Avatar
 58. Avatar
 59. Avatar
 60. Avatar
 61. Avatar
 62. Avatar
 63. Avatar
 64. Avatar
 65. Avatar
 66. Avatar
 67. Avatar
 68. Avatar
 69. Avatar
 70. Avatar
 71. Avatar
 72. Avatar
 73. Avatar
 74. Avatar
 75. Avatar
 76. Avatar
 77. Avatar
 78. Avatar
 79. Avatar
 80. Avatar
 81. Avatar
 82. Avatar
 83. Avatar
 84. Avatar
 85. Avatar
 86. Avatar
 87. Avatar
 88. Avatar
 89. Avatar
 90. Avatar
 91. Avatar
 92. Avatar
 93. Avatar
 94. Avatar
 95. Avatar
 96. Avatar
 97. Avatar
 98. Avatar
 99. Avatar
 100. Avatar
 101. Avatar
 102. Avatar
 103. Avatar
 104. Avatar
 105. Avatar
 106. Avatar
 107. Avatar
 108. Avatar
 109. Avatar
 110. Avatar
 111. Avatar
 112. Avatar
 113. Avatar
 114. Avatar
 115. Avatar
 116. Avatar
 117. Avatar
 118. Avatar
 119. Avatar
 120. Avatar
 121. Avatar
 122. Avatar
 123. Avatar
 124. Avatar
 125. Avatar
 126. Avatar
 127. Avatar
 128. Avatar
 129. Avatar
 130. Avatar
 131. Avatar
 132. Avatar
 133. Avatar
 134. Avatar
 135. Avatar
 136. Avatar
 137. Avatar
 138. Avatar
 139. Avatar
 140. Avatar
 141. Avatar
 142. Avatar
 143. Avatar
 144. Avatar
 145. Avatar
 146. Avatar
 147. Avatar
 148. Avatar
 149. Avatar
 150. Avatar
 151. Avatar
 152. Avatar
 153. Avatar
 154. Avatar
 155. Avatar
 156. Avatar
 157. Avatar
 158. Avatar
 159. Avatar
 160. Avatar
 161. Avatar
 162. Avatar
 163. Avatar
 164. Avatar
 165. Avatar
 166. Avatar
 167. Avatar
 168. Avatar
 169. Avatar
 170. Avatar
 171. Avatar
 172. Avatar
 173. Avatar
 174. Avatar
 175. Avatar
 176. Avatar
 177. Avatar
 178. Avatar
 179. Avatar
 180. Avatar
 181. Avatar
 182. Avatar
 183. Avatar
 184. Avatar
 185. Avatar
 186. Avatar
 187. Avatar
 188. Avatar
 189. Avatar
 190. Avatar
 191. Avatar
 192. Avatar
 193. Avatar
 194. Avatar
 195. Avatar
 196. Avatar
 197. Avatar
 198. Avatar
 199. Avatar
 200. Avatar
 201. Avatar
 202. Avatar
 203. Avatar
 204. Avatar
 205. Avatar
 206. Avatar
 207. Avatar
 208. Avatar
 209. Avatar
 210. Avatar
 211. Avatar
 212. Avatar
 213. Avatar
 214. Avatar
 215. Avatar
 216. Avatar
 217. Avatar
 218. Avatar
 219. Avatar
 220. Avatar
 221. Avatar
 222. Avatar
 223. Avatar
 224. Avatar
 225. Avatar
 226. Avatar
 227. Avatar
 228. Avatar
 229. Avatar
 230. Avatar
 231. Avatar
 232. Avatar
 233. Avatar
 234. Avatar
 235. Avatar
 236. Avatar
 237. Avatar
 238. Avatar
 239. Avatar
 240. Avatar
 241. Avatar
 242. Avatar
 243. Avatar
 244. Avatar
 245. Avatar
 246. Avatar
 247. Avatar
 248. Avatar
 249. Avatar
 250. Avatar
 251. Avatar
 252. Avatar
 253. Avatar
 254. Avatar
 255. Avatar
 256. Avatar
 257. Avatar
 258. Avatar
 259. Avatar
 260. Avatar
 261. Avatar
 262. Avatar
 263. Avatar
 264. Avatar
 265. Avatar
 266. Avatar
 267. Avatar
 268. Avatar
 269. Avatar
 270. Avatar
 271. Avatar
 272. Avatar
 273. Avatar
 274. Avatar
 275. Avatar
 276. Avatar
 277. Avatar
 278. Avatar
 279. Avatar
 280. Avatar
 281. Avatar
 282. Avatar
 283. Avatar
 284. Avatar
 285. Avatar
 286. Avatar
 287. Avatar
 288. Avatar
 289. Avatar
 290. Avatar
 291. Avatar
 292. Avatar
 293. Avatar
 294. Avatar
 295. Avatar
 296. Avatar
 297. Avatar
 298. Avatar
 299. Avatar
 300. Avatar
 301. Avatar
 302. Avatar
 303. Avatar
 304. Avatar
 305. Avatar
 306. Avatar
 307. Avatar
 308. Avatar
 309. Avatar
 310. Avatar
 311. Avatar
 312. Avatar
 313. Avatar
 314. Avatar